Algemene voorwaarden

Hieronder volgen de algemene voorwaarden van de Wing Chun Tong vereniging, zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 29 mei 2011 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (Den Haag). Ieder lid wordt geacht deze voorwaarden te kennen en na te leven. Bij inschrijving dient het nieuwe lid dit te verklaren door zijn/haar paraaf te plaatsen onder de algemene voorwaarden die op de achterzijde van het inschrijfformulier staan gedrukt.

Lidmaatschap

 1. De minimum leeftijd voor lidmaatschap van de Wing Chun Tong is 12 jaar voor Leiden of 16 jaar voor Alkmaar.
 2. Voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar dient een ouder of voogd het lidmaatschap voor hen aan te gaan.
 3. Bij inschrijving dient het nieuwe lid een legitimatiebewijs te tonen.
 4. Mensen met hartklachten, epilepsie of osteoporose zijn zonder schriftelijke toestemming van een arts of specialist uitgesloten van lidmaatschap.
 5. Het lidmaatschap wordt ieder kwartaal stilzwijgend met een kwartaal verlengd.
 6. Het lidmaatschap dient schriftelijk (post of e-mail) opgezegd te worden bij de secretaris van de Wing Chun Tong, vóór de laatste dag van het kwartaal.
 7. Leden van de Wing Chun Tong zijn automatisch lid van de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Hiertoe geeft de Wing Chun Tong naam, adresgegevens en geboortedatum van de leden op aan de NCS.

Contributie

 1. De contributie bedraagt thans € 30,= per maand. De hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 2. De contributie wordt per automatische incasso per kwartaal geïnd in de eerste week van het nieuwe kwartaal.
 3. Leden die meer dan een maand contributie verschuldigd zijn, kan de toegang tot de lessen worden ontzegd (totdat de contributie alsnog is betaald).
 4. Bij inschrijving zal de contributie voor het restant van het lopende kwartaal naar verhouding worden geïnd.
 5. De contributie van de NCS is inbegrepen bij de contributie van de Wing Chun Tong. Thans bedraagt deze € 14,95 per jaar.

Sporttenue en -uitrusting

 1. Uitgezonderd de eerste drie maanden van het lidmaatschap dienen de leden tijdens de les het voorgeschreven tenue te dragen, bestaande uit een zwarte broek met een zwarte jas met band bij Wing Chun en een korte broek en t-shirt/hemd bij Sanda. Tijdens de warming-up mag een zwart t-shirt worden gedragen. De eerste drie maanden van het lidmaatschap kan het lid sportuitrusting (bijv. handschoenen, scheenbeschermers) lenen van de Wing Chun Tong, daarna dient het lid deze zelf aan te schaffen.

Huishoudelijke zaken

 1. Ieder lid dat deelneemt aan een activiteit van de Wing Chun Tong, doet dit geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 2. De Wing Chun Tong is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, achtergelaten of verloren kleding of voorwerpen.
 3. De leden dienen de huishoudelijke regels van de Wing Chun Tong na te leven en nooit haar eer en goede naam te schaden. De (assistent) leraar is bevoegd een lid de toegang tot de les te ontzeggen na overtreden van de huishoudelijke regels. Zie ook het huishoudelijk reglement.
 4. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van de Wing Chun Tong.
 5. De Wing Chun Tong communiceert met de leden door middel van e-mail (o.a. nieuwsbrieven). De leden dienen hiertoe een werkend e-mailadres op te geven.