Kascommissie


Vereist volgens Burgerlijk Wetboek

De kascommissie geeft invulling aan artikel 48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Twee personen, niet deel uitmakend van het bestuur, onderzoeken de balans en de staat van baten en lasten met toelichting op juistheid.
De kascommissieleden worden ieder jaar door de Algemene Leden Vergadering benoemd.

Commissieleden

De kascommissie 2011 en 2012 werd gevormd door:

  • Belinda Melsen
  • Patrick Wolters

De kascommissie 2013 wordt gevormd door:

  • Patrick Wolters
  • Paul Peters

Procedure

Na afloop van een boekjaar draagt de penningmeester de boekhouding over aan de kascommissie ter controle. Het bestuur stelt een jaarverslag op met daarin een toelichting op de financeën. De kascommissie controleert beide stukken, waarbij o.a. getoetst wordt of alle transacties in lijn zijn met het beleid van de vereniging (zoals blijkens de statuten). De kascommissie legt hun bevindingen vast in een brief aan de Algemene Leden Vergadering (p/a de secretaris). De penningmeester ligt de financiën toe tijdens de Algemene Leden Vergadering. Nadat de leden hebben vastgesteld dat de financiën in order zijn dechargeren zij het bestuur.