Bestuur


Bestuursleden

De Wing Chun Tong vereniging wordt geleid door het bestuur, dat bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Pieter Touber
  • Vice-voorzitter: Marcel Koopman
  • Penningmeester: Vincent Deelen
  • Secretaris: Arjan Assink
  • Algemeen lid: Marco Glasmacher
  • Algemeen lid: Mark Wever
  • Algemeen lid: Fred Verkuil

Deze bestuursleden zijn door de algemene ledenvergadering van 25 mei 2014 geïnstalleerd.

De (vice-)voorzitter

De voorzitter houdt zich bezig met het bepalen en handhaven van de strategische koers van de vereniging. Daarnaast zorgt deze voor de afstemming in het bestuurlijk team. Zoals alle overige functionarissen binnen het bestuur een afgebakend functioneel gebied hebben waarbinnen zij opereren, houdt de voorzitter het overzicht om de algemene koers te bewaken.

Daarnaast onderhoudt de voorzitter contact met andere sportvereniging, bonden of koepelorganisaties binnen Nederland en waar van toepassing ook internationaal. Het is zijn of haar taak om relevante ontwikkelingen in de omgeving van de vereniging in de gaten te houden om zodoende, waar nodig, dit mee te nemen in het gevoerde beleid.
De voorzitter is tenslotte ook het gezicht van de vereniging. Op officiële gelegenheden zal deze spreken evenals dat hij of zij veel communiqués namens de vereniging schrijft. Daarnaast zit hij of zij algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen voor.
De vice-voorzitter vervult deze taken samen met of, in voorkomend geval, in plaats van de voorzitter.

De secretaris

De secretaris houdt zich bezig met alles wat de vereniging, de gelieerde bonden en de koepelorganisaties betreft. Binnen de Wing Chun Tong is de secretaris het aanspreekpunt voor leraren en leden.
Om de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging bekend te maken aan de leden, schrijft de secretaris nieuwsbrieven. Ook neemt de secretaris deel aan samenwerkingsverbanden met bevriende of aanverwante verenigingen en organisaties.
De secretaris is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle poststukken en emailings die dagelijks de Wing Chun Tong bereiken.
Gedurende de bestuursvergadering is de secretaris verantwoordelijk voor het maken van de notulen.
Het up tot date houden van de ledenadministratie behoort eveneens tot het takenpakket van de secretaris. Leden dienen wijzigingen van hun contactgegevens aan de secretaris door te geven

De penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging.
Aan het begin van het bestuursjaar wordt een begroting gemaakt, die aansluit bij het gemaakte beleidsplan. Als vereniging heeft de Wing Chun Tong geen winstoogmerk. Hierop wordt in de begroting ook de aandacht gevestigd. Natuurlijk zijn er incidentele gebeurtenissen waar geen rekening mee gehouden is, maar hier ligt een uitdaging om dit toch in te passen binnen het financiële verenigingsbeleid.
Behalve de taken als het boekhouden, factuurbeheer, en het beheren van de geldelijke stromen van de Wing Chun Tong, behoort het beheren van de geldstromen van de commissies ook tot een belangrijke en leuke taak.
Indien nodig geeft de penningmeester adviezen en ondersteuning aan verenigingscommisies bij het beheren van hun geldstroom.

De algemene leden

De algemene leden ondersteunen de bovengenoemde bestuursleden in hun taken en nemen deze in voorkomende gevallen waar. Daarnaast verrichten zij diverse ad hoc activiteiten die het belang van de vereniging nastreven.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur houdt bestuursvergaderingen om de uitvoering van hun taken onderling af te stemmen.

Algemene Leden Vergadering

Ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar het bestuur aan de leden verantwoording aflegt over het in het voorafgaande jaar gevoerde beleid en de uitvoering ervan.
De financiële stukken worden door de kascommissie gecontroleerd en hun bevindingen worden aan de ledenvergadering voorgelegd.