Bestuur en commissies


Bestuur

De Wing Chun Tong vereniging wordt geleid door het bestuur, dat bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Pieter Touber
  • Vice-voorzitter: Marcel Koopman
  • Penningmeester: Vincent Deelen
  • Secretaris: Arjan Assink
  • Algemeen lid: Marco Glasmacher
  • Algemeen lid: Mark Wever
  • Algemeen lid: Fred Verkuil

Deze bestuursleden zijn door de algemene ledenvergadering van 25 mei 2014 geïnstalleerd.

Commissies

De Wing Chun Tong vereniging kent een viertal commissies.
De technische commissie is verantwoordelijk voor de (technische) inhoud van de lessen, die beschreven wordt in het lesplan. Er wordt onderscheid gemaakt naar gevechtsstijl; er is een commissie voor Wing Chun (incl. Kung Fu for Kids) en een commissie voor Sanda. De commissieleden worden door het bestuur aangesteld op basis van hun kennis, vaardigheden en ervaring met de betreffende gevechtsstijl.

De kascommissie controleert ieder jaar de financiële stukken en brengt verslag hiervan uit aan de algemene ledenvergadering.

De materiaalcommissie verzorgt alle materialen die voor de trainingen en andere activiteiten benodigd zijn. Dit omvat zowel de materialen die door de vereniging gekocht worden als ook de kleding en uitrusting voor de leden. De leden kunnen zo hun uitrusting met korting inkopen.

De activiteitencommissie organiseert diverse activiteiten buiten de reguliere trainingen om. Denk hierbij aan trainingsdagen voor de leden, wedstrijden, open dagen voor geïnteresseerde buitenstaanders, seminars door gastdocenten en dergelijke. Natuurlijk zijn er ook activiteiten die niet met de eigen sport te maken hebben, zoals etentjes en proeflessen bij andere sporten. Tenslotte verzorgt de activiteitencommissie samen met het bestuur de promotiemiddelen.